Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pàgina informativa referent a ajudes públiques
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pàgina informativa referent a ajudes públiques

En aquesta pàgina hi podreu trobar tot un seguit d’informacions referent a ajudes públiques que es poden demanar per part de la ciutadania o empreses.  Aquestes ajudes poden ser tant a nivell estatal a nivell de Catalunya o d’àmbit local i es presenten en forma de desplegables a on hi trobareu les informacions oportunes i els seus enllaços.

Subvencions per a la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures

Aquesta subvenció es tramita només per la web de la Generalitat (tràmits)

El seu objectiu és la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball de cures i consisteix en un pagament únic als ocupadors que ofereixin un contracte laboral per a fer treballs de cura de persones grans o dependents per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys.

Termini: El termini per presentar els formularis de sol·licitud és del 4 d’agost al 10 de setembre de 2020.

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

Aquesta subvenció es tramita només per la web de la Generalitat (tràmits)

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds és del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020.

Subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial

Aquesta subvenció es tramita només per la web de la Generalitat (tràmits)

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

  • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
  • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Terminis: El termini de presentació és del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020

Línia de préstec convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Aquesta subvenció es tramita només per la web de la Generalitat (tràmits) o (tràmits)

Aquests ajuts s’adrecen a comunitats de propietàris que no hagin sol·licitat o obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l’any 2020

Terminis: Fins el 15 de Novembre de 2020

Subvencions adreçades a propietaris/es de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïnatge

Aquesta subvenció es tramita només per la web de la Generalitat (tràmits)

L’objecte d’aquest ajuts és fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

Terminis: El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà des de la seva publicació el 7 de juliol de 2020 fins a l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins el 30 de novembre de 2020.*

Acreditació de caràcter econòmic (procediment MATRC) i beques EQUITAT per al curs acadèmic 2020-2021 (MATRC/EQUITAT 2020)

Aquesta subvenció es tramita només per la web de la Generalitat (tràmits)

Si curses estudis universitaris oficials de grau o màster universitari, informa’t de les beques a les que pots accedir. 
 
  • L’acreditació de caràcter econòmic (procediment MATRC) a l’efecte exclusiu de poder realitzar la matrícula de la universitat amb la condició de becari o becària condicional (preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada).
  • La beca Equitat i la corresponent acreditació de tram de renda familiar (procediment EQUITAT) per a la minoració del preu de la matrícula de la universitat (preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada).
Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 16 de juliol i finalitzarà el 15 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).