Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Plaça administratiu/va
28 Maig 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Plaça administratiu/va
28 Maig 2021

Aprovada la llista provisional de persones aspirants, admeses i excloses, per al procés selectiu d’una plaça per proveir d’una plaça d’administratiu/va a jornada
complerta i en règim de funcionari/ària de carrera. així com la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals, per quan no existeix borsa de treball vigent.

Decret 

Esmena – errada text decret.