Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Plaça administratiu/va
17 de juny de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Plaça administratiu/va
17 juny 2021

Es desestima l’al·legació amb registre d’entrada núm. E2021001373 presentada per l’aspirant (últimes tres xifres i lletra del DNI) 068A per no aportar la documentació requerida i s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per al procés selectiu d’una plaça d’administratiu/va a jornada completa i en règim de funcionari/ària de carrera. Podeu trobar la llista d’aspirants admesos i exclosos i altra informació rellevant sobre la convocatòria en el decret adjunt.

Decret