Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pàgina informativa referent a ajudes públiques
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pàgina informativa referent a ajudes públiques

En aquesta pàgina hi podreu trobar tot un seguit d’informacions referent a ajudes públiques que es poden demanar per part de la ciutadania o empreses.  Aquestes ajudes poden ser tant a nivell estatal a nivell de Catalunya o d’àmbit local. Els ajuts es presenten per ordre d’entrada, mai per terminis de presentació.

EN VIGOR

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquests sectors.

Entitats beneficiàries – Les persones beneficiàries són les establertes a l’article 2 de la Resolució de 5 de novembre de 2020, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Tipus i Quantia d’ajuts – L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 60.000.000,00 euros, els quals aniran a les activitats de l’Àmbit 1 especificades a l’Annex 2 de la Resolució de 5 de novembre de 2020: Àmbit 1: Bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Termini – El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 21 de desembre de 2020 i fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

Més informació: RESOLUCIÓ
Més informació: BASES REGULADORES

 

És una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es començarà a cobrar al juny i és compatible amb altres ajuts.

Es pot sol·licitar per una persona que visqui sola o pel membre d’una família. L’ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família.

MÉS INFORMACIÓ

Pàgina informativa en aquesta mateixa web. https://lacelleradeter.info/ingres-minim-vital

FORA DE TERMINI O EXHAURIDES

La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d’ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa. Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries.

Termini: Del 30 de novembre (a les 9 del matí) al 7 de desembre (a les 3 de la tarda).

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions. Així mateix, per omplir el formulari és recomanable utilitzar qualsevol navegador excepte l’Internet Explorer.

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Requisits per accedir-hi

 1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
 3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros. 
 5. Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 6. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Consulteu les preguntes freqüents.

MÉS INFORMACIÓ

Infografia Ajut – clica per accedir

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Termini: des de les 9:00 hores del 9 de novembre fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d’aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Consulteu les preguntes freqüents.

MÉS INFORMACIÓ

Més informació específica sobre aquets ajuts a (adrinoc.cat)

 • Ajuts públics de fins al 40% de la despesa per a la creació o millora de les activitats econòmiques
 • Hi poden optar empreses tant públiques com privades
 • Convocatòria oberta del 17 d’octubre fins al 30 de novembre

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) obre el període de sol·licitud dels Ajuts Leader, que tenen per objectiu ajudar a finançar inversions per a la creació, ampliació o millora de negocis a la zona nord-oriental de Catalunya (Garrotxa en la seva totalitat i part de l’Alt Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, Selva i Osona).

La convocatòria està oberta fins al 30 de novembre (inclòs) i aquelles empreses que vulguin rebre l’assessorament i el finançament que comporta poden posar-se en contacte amb ADRINOC a través del correu electrònic info@adrinoc.cat o bé a través dels telèfons 972 27 16 00 (oficina d’Olot) i  972 50 30 88 (oficina de Figueres). Al web d’ADRINOC hi podreu trobar l’enllaç a la gravació de la sessió informativa que es va realitzar el passat dimecres 14 d’octubre de manera telemàtica i tota la documentació necessària per a la tramitació de l’Ajut.

La dotació total dels ajuts és de 668.642€ i la seva intenció és fomentar les inversions al territori, per tal d’ajudar al desenvolupament rural i a la diversificació econòmica del territori d’influència d’ADRINOC. Amb seu a Olot i a Figueres, ADRINOC dona suport i assessorament a totes aquelles iniciatives que es vulguin acollir al programa. Els tècnics d’ADRINOC acompanyen en la gestió de la subvenció, amb la finalitat que la seva inversió sigui positiva per l’empresa, alhora que dinamitzi i estimuli el territori.

El finançament dels ajuts prové del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i estan cofinançats pels fons europeus FEADER.

CONVOCATÒRIA LEADER 2020

L’objecte d’aquest ajuts és fomentar fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d’amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
 

Aquesta subvenció es tramita només per la web de la Generalitat (tràmits)També podeu accedir al (FAQS) Preguntes i respostes.

Des del CCAM s’articula una línia de subvencions de 40 milions d’euros, adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Terminis: Es podran sol·licitar a partir de dimecres 28 d’octubre a les 9:00h i durant 15 dies hàbils o exhauriment de pressupost.

Presentació de l’Ajut en PDF

Si teniu dubtes l’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició un telèfon d’ajuda del servei de Dinamització Empresarial 634210552 (Sílvia Fàbrega)

MÉS INFORMACIÓ

Línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) Per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges.

Aquests ajuts s’adrecen a comunitats de propietàris que no hagin sol·licitat o obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l’any 2020

 • Línia ICF3.2. Per a comunitat de propietaris amb morositat fins el 8% sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per retornar el préstec. Les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 5% tot i que excepcionalment es podran valorar operacions.
 • Línia ICF3.1. Exclusivament per comunitats de propietaris dels edificis d’habitatges dels barris socials que administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 13% . Veure llistat de barris en aquest enllaç.

No poden accedir a aquests préstecs les persones propietàries d’habitatges unifamiliars ni les persones jurídiques o físiques propietàries d’edificis d’habitatges, ni comunitats de propietaris amb operacions  inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i màxim de 20.000 euros per habitatges  de la comunitat.

Podeu consultar les preguntes freqüents sobre aquestes línies de préstec en el següent enllaç

MÉS INFORMACIÓ

Procediment MATRC:

S’adreça a estudiants que es matriculin d’estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

Procediment EQUITAT:

S’adreça a estudiants que es matriculin d’estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari habilitant d’un centre propi d’una de les universitats següents:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Oberta de Catalunya

O en un dels següents centres adscrits:

 • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
(Fora de termini)

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

MÉS INFORMACIÓ 
(Fora de termini)

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

En tots els casos abans de presentar la sol·licitud s’ha de disposar de l’IITE, la sol·licitud del certificat d’aptitud, el CEE i l’etiqueta energètica. 

MÉS INFORMACIÓ
(Fora de Termini)