Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pàgina informativa referent a ajudes públiques
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pàgina informativa referent a ajudes públiques

En aquesta pàgina hi podreu trobar tot un seguit d’informacions referent a ajudes públiques que es poden demanar per part de la ciutadania o empreses.  Aquestes ajudes poden ser tant a nivell estatal a nivell de Catalunya o d’àmbit local. Els ajuts es presenten per ordre d’entrada, mai per terminis de presentació.

Consulta més informació sobre les subvencions i ajuts atorgats per l’Ajuntament en el Portal de la Transparència

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

A la pàgina web d’informació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons Next Generation EU, s’ha incorporat un apartat nou en què s’informa amb antelació de les convocatòries previstes per als propers sis mesos (gener-juny 2022).

L’objectiu és que ciutadans, empreses -i especialment pimes- disposin d’informació anticipada sobre com es canalitzaran els fons del Pla de Recuperació i puguin identificar amb temps les licitacions i concursos del seu interès. D’aquesta manera, el Govern espanyol ha reunit les previsions de tots els ministeris sobre les convocatòries que es publicaran fins al juny del 2022 i ha elaborat un calendari detallat del conjunt del Pla per al proper semestre.

AJUTS EN VIGOR

Amb la finalitat de reparar les enormes pertorbacions de l’economia i alleugerir les conseqüències socials i econòmiques derivades de les restriccions excepcionals establertes per contenir la propagació de la COVID 19, la unió Europea posa a disposició dels Estats Membres els fons REACT UE, per recolzar operacions del Fons Social Europeu.

Els joves tenen greus dificultats per incorporar-se al mercat de treball ja des de fa anys. De fet, des de la crisi del 2008 l’atur juvenil no ha deixat de ser un dels principals problemes de la nostra societat. Per acabar de reblar aquesta dificultat, atesa la precarietat i la volatilitat de les seves relacions laborals, els joves han estat també el col·lectiu més damnificat pels efectes de la pandèmia en el mercat de treball.

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada, per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

Actuacions subvencionables:

Es consideren actuacions destinades al foment de la contractació les següents: 

Actuació de contractació laboral.

Es consideren actuacions destinades al foment de l’ocupació les següents: 

a) Actuació de contractació laboral.

b) Actuació d’acompanyament.

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones o entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents: 

a) Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada convocatòria.

b) Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.

c) Les cooperatives de treball associat.

d) Universitats públiques no transferides.

e) Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball temporal.

Per aquesta convocatòria les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat.

Pressupost: 62,5M €     |      Data límit: 31/03/2022

Enllaços relacionats

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades a fomentar la contractació de persones joves en situació d’atur per impulsar a més a més, la reactivació del teixit empresarial de Catalunya.  

Per tal de fomentar la contractació de tots aquells joves en situació d’atur que no poden subscriure un contracte en pràctiques es considera que la modalitat de contractació a subvencionar pot ser qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents a la qual aquests joves puguin tenir capacitat per accedir a la seva formalització en el moment de la seva signatura. 

Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat. 

Es consideren actuacions destinades al foment de la contractació les següents:  

Actuació de contractació laboral.    

Es consideren actuacions destinades al foment de l’ocupació les següents:  

 • Actuació de contractació laboral.  
 • Actuació d’acompanyament.  

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones o entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents:  

Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada convocatòria.  

Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.  

Les cooperatives de treball associat.  

Universitats públiques no transferides.  

Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.  

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball temporal. 

Les actuacions que preveu aquesta Resolució són elegibles per mitjà del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 amb un cofinançament del 100%. 

Pressupost: 62,5M €    |     Data límit: 31/03/2022

Enllaços relacionats

Objecte dels Ajuts

Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Més informació: Gencat
Bases Reguladores: (Clica Aquí)
Convocatòria dels Ajuts: (Clica Aquí)

Ves directament al tràmit: (Clica Aquí)

S’ha publicat al DOGC, el dia 9 de març 2021, ORDRE ARP/54/2021, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022 (operació 19.03.01).

OBJECTE I FINALITAT

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és auxiliar la tipologia següent de projectes en el marc de la mesura 19.03.01 del PDR:

 1. Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d’acció local (en endavant, GAL): desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i persones o entitats col·laboradores, si s’escau, per compartir estratègies, objectius o problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament local.
 2. Projectes estratègics d’un GAL: un GAL podrà desenvolupar projectes estratègics amb els agents socials i econòmics del seu territori adreçats al desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament local.

Més informació: Aquí
Bases Reguladores: Aquí

És una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es començarà a cobrar al juny i és compatible amb altres ajuts.

Es pot sol·licitar per una persona que visqui sola o pel membre d’una família. L’ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família.

MÉS INFORMACIÓ

Pàgina informativa en aquesta mateixa web. https://lacelleradeter.info/ingres-minim-vital

FORA DE TERMINI O EXHAURIDES

RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, que aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.
La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Persones beneficiàries

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d’amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que n’impulsin el desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Bases Reguladores: Aquí
Més informació: Aquí

Des del 5 de juliol i fins el 15 de juliol, s’obre una segona edició dels ajuts per a  persones afectades per un ERTO o que tinguin un contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d’ingressos.

Requisits per accedir-hi

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Presentació de sol·licituds

El tràmit de sol·licitud es podrà realitzar telemàticament des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021 mitjançant un formulari de registre previ:

 • La inscripció al registre s’obrirà des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021.
 • L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
 • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
 • Per a inscriure’s al registre es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant i es farà mitjançant tràmit telemàtic.

Per poder demanar l’ajut és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil. Consulteu com gestionar l’Alta de l’idCAT Mòbil.

Per a més informació cliqueu aquí.

Infografia resum

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Nota informativa:

Per persones que tinguin aprovada l’ajut per al pagament del lloguer de la convocatòria 2020, amb rebuts pendents de justificar, poden aportar-los per un dels següents canals:

       – Posar-vos en contacte amb la Oficina Local que us correspongui per presentar-los,
       – Utilitzar la petició genèrica que trobareu en aquest enllaç, fent referència a l’expedient.  

—————————————————————————————- 

A qui va dirigit.

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Organisme responsable.

Normativa:

 
Documentació relacionada.
 
Que necessiteu saber?
 
 
Requisits.
 
 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s’aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d’ingressos, podeu consultar el  simulador publicat  en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l’Oficina d’habitatge corresponent.
 3. Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 4. No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a:
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros.
  • Demarcació de Girona: 550 euros
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros.
  • Demarcació de les Terres de l’Ebre: 400 euros

   Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori

 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 9. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

Documentació:

Les persones sol·licitants que no s’oposin que l’òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d’aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

 1. Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2019), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)
  • Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF. (*)
 4. Llibre de família, si s’escau.
 5. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l’habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d’aportar la documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d’una ordre d’allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l’habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se’ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 6. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l’arrendatari, el de l’arrendador, el concepte i la mensualitat.
 7. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 8. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
 9. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d’acord amb l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 10. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l’Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 11. Títol de família nombrosa vigent. (*)
 12. Títol de família monoparental vigent. (*)
 13. Document acreditatiu de ser persona jove ex tutelada.
 14. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l’Acord de Govern de 28 de gener de 2014.
 15. Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

En el cas, que la sol·licitud es presenti electrònicament i que inicialment,  no es pugui aportar tota la documentació, s’haurà de presentar aquesta documentació, en el termini de vint dies hàbils des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment previ per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En tots els supòsits exposats, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l’expedient.

 
Ves al tràmit.

Amplia la informació: Aquí
Sol·licitar subvenció any 2021: Aquí

A qui va dirigit.

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

Organisme responsable.

Documentació relacionada.
 
Requisits.
 
 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria
 3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83  vegades l’IRSC, podeu consultar la taula en aquest enllaç, on heu de cercar la taula corresponent.
 4. Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a:
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros.
  • Demarcació de Girona: 550 euros
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros.
  • Demarcació de les Terres de l’Ebre: 400 euros

   Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de mobilitat  favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya

 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 10. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)
 
Ves al tràmit.

Amplia la informació: Aquí
Tràmit web habitatge Gencat.: Aquí 

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions.

El proper dia 19 de febrer s’obrirà un nou registre perquè persones treballadores autònomes s’inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d’ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

Beneficiaris: Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Requisits per accedir-hi

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any 2020 per 47,95 euros.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
Més informació: Clica Aquí
Consulta els tràmits: Clica Aquí
Preguntes Freqüents : Clica Aquí

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquests sectors.

Entitats beneficiàries – Les persones beneficiàries són les establertes a l’article 2 de la Resolució de 5 de novembre de 2020, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Tipus i Quantia d’ajuts – L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 60.000.000,00 euros, els quals aniran a les activitats de l’Àmbit 1 especificades a l’Annex 2 de la Resolució de 5 de novembre de 2020: Àmbit 1: Bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Termini – El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 21 de desembre de 2020 i fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

Més informació: RESOLUCIÓ
Més informació: BASES REGULADORES

La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d’ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa. Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries.

Termini: Del 30 de novembre (a les 9 del matí) al 7 de desembre (a les 3 de la tarda).

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions. Així mateix, per omplir el formulari és recomanable utilitzar qualsevol navegador excepte l’Internet Explorer.

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Requisits per accedir-hi

 1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
 3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros. 
 5. Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 6. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Consulteu les preguntes freqüents.

MÉS INFORMACIÓ

Infografia Ajut – clica per accedir

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Termini: des de les 9:00 hores del 9 de novembre fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d’aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Consulteu les preguntes freqüents.

MÉS INFORMACIÓ

Més informació específica sobre aquets ajuts a (adrinoc.cat)

 • Ajuts públics de fins al 40% de la despesa per a la creació o millora de les activitats econòmiques
 • Hi poden optar empreses tant públiques com privades
 • Convocatòria oberta del 17 d’octubre fins al 30 de novembre

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) obre el període de sol·licitud dels Ajuts Leader, que tenen per objectiu ajudar a finançar inversions per a la creació, ampliació o millora de negocis a la zona nord-oriental de Catalunya (Garrotxa en la seva totalitat i part de l’Alt Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, Selva i Osona).

La convocatòria està oberta fins al 30 de novembre (inclòs) i aquelles empreses que vulguin rebre l’assessorament i el finançament que comporta poden posar-se en contacte amb ADRINOC a través del correu electrònic info@adrinoc.cat o bé a través dels telèfons 972 27 16 00 (oficina d’Olot) i  972 50 30 88 (oficina de Figueres). Al web d’ADRINOC hi podreu trobar l’enllaç a la gravació de la sessió informativa que es va realitzar el passat dimecres 14 d’octubre de manera telemàtica i tota la documentació necessària per a la tramitació de l’Ajut.

La dotació total dels ajuts és de 668.642€ i la seva intenció és fomentar les inversions al territori, per tal d’ajudar al desenvolupament rural i a la diversificació econòmica del territori d’influència d’ADRINOC. Amb seu a Olot i a Figueres, ADRINOC dona suport i assessorament a totes aquelles iniciatives que es vulguin acollir al programa. Els tècnics d’ADRINOC acompanyen en la gestió de la subvenció, amb la finalitat que la seva inversió sigui positiva per l’empresa, alhora que dinamitzi i estimuli el territori.

El finançament dels ajuts prové del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i estan cofinançats pels fons europeus FEADER.

CONVOCATÒRIA LEADER 2020

L’objecte d’aquest ajuts és fomentar fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d’amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
 

Aquesta subvenció es tramita només per la web de la Generalitat (tràmits)També podeu accedir al (FAQS) Preguntes i respostes.

Des del CCAM s’articula una línia de subvencions de 40 milions d’euros, adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Terminis: Es podran sol·licitar a partir de dimecres 28 d’octubre a les 9:00h i durant 15 dies hàbils o exhauriment de pressupost.

Presentació de l’Ajut en PDF

Si teniu dubtes l’Ajuntament de la Cellera de Ter posa a disposició un telèfon d’ajuda del servei de Dinamització Empresarial 634210552 (Sílvia Fàbrega)

MÉS INFORMACIÓ

Línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) Per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges.

Aquests ajuts s’adrecen a comunitats de propietàris que no hagin sol·licitat o obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l’any 2020

 • Línia ICF3.2. Per a comunitat de propietaris amb morositat fins el 8% sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per retornar el préstec. Les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 5% tot i que excepcionalment es podran valorar operacions.
 • Línia ICF3.1. Exclusivament per comunitats de propietaris dels edificis d’habitatges dels barris socials que administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 13% . Veure llistat de barris en aquest enllaç.

No poden accedir a aquests préstecs les persones propietàries d’habitatges unifamiliars ni les persones jurídiques o físiques propietàries d’edificis d’habitatges, ni comunitats de propietaris amb operacions  inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i màxim de 20.000 euros per habitatges  de la comunitat.

Podeu consultar les preguntes freqüents sobre aquestes línies de préstec en el següent enllaç

MÉS INFORMACIÓ

Procediment MATRC:

S’adreça a estudiants que es matriculin d’estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

Procediment EQUITAT:

S’adreça a estudiants que es matriculin d’estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari habilitant d’un centre propi d’una de les universitats següents:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Oberta de Catalunya

O en un dels següents centres adscrits:

 • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
(Fora de termini)

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

MÉS INFORMACIÓ 
(Fora de termini)

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

En tots els casos abans de presentar la sol·licitud s’ha de disposar de l’IITE, la sol·licitud del certificat d’aptitud, el CEE i l’etiqueta energètica. 

MÉS INFORMACIÓ
(Fora de Termini)