Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ajuts municipals a famílies i empreses
27 de Juliol de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ajuts municipals a famílies i empreses
27 de Juliol de 2020

Ajuts municipals a Famílies i empreses

 1. Concessió d’ajuts per part de l’Ajuntament de La Cellera de Ter a establiments comercials i empreses situades al municipi.

 2. Concessió de les subvencions per part de l’Ajuntament de La Cellera de Ter a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19

Famílies o unitats Familiars

Subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Concessió de les subvencions per part de l’Ajuntament de La Cellera de Ter a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, amb la finalitat d’ajudar-les a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

Import de les ajudes:

La quantia individualitzada de la subvenció a atorgar per beneficiari/ària serà de 150,00 euros com a màxim.

En cas que hi hagués un nombre superior de sol·licitants de la subvenció en relació l’import previst per atorgar, es prorratejarà la quantia establerta entre tots els que tenen la condició de beneficiaris. Es concedirà una única subvenció per unitat familiar o de convivència.

Requisits:

 1. a) Ser major de 18 anys o estar emancipada legalment la persona sol·licitant.

 2. b) Estar empadronats/des al municipi de La Cellera de Ter tots els membres de la unitat familiar o de convivència, des d’una data anterior a l’inici de l’estat d’alarma i data de l’ERTO.

 3. c) Haver perdut la feina, estar afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o patir una situació anàloga la persona sol·licitant com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 4. d) No estar afectada la persona sol·licitant per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

 5. e) No ser deutora la persona sol·licitant per cap concepte davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), i l’Ajuntament de La Cellera de Ter; o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial. Aquest requisit s’haurà de complir al llarg de tot el procediment.

 6. f) No haver estat sancionada la persona sol·licitant, amb resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

Termini de sol·licitud:

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament o a través de qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, en el termini a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) fins al 30 de setembre de 2020.

Documentació a aportar:

 1. a) Documentació acreditativa d’haver perdut la feina, estar afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o patir una situació anàloga la persona sol·licitant com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 2. b) Declaració responsable conforme el/la sol·licitant acrediti:
 • Que és coneixedor/a de les bases reguladores de les subvencions a les persones o unitats familiars o de convivència que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 • Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat i que queda assabentat/da que la inexactitud de les circumstàncies declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de la subvenció.

 • Que, ateses les bases reguladores de les subvencions a les persones o unitats familiars o de convivència que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, reuneix els requisits per ser beneficiari/ària.
 1. c) Document on constin les dades bancàries del/la sol·licitant (IBAN i titularitat) obtingut de l’entitat bancària.

Termini de resolució: 

El termini màxim per resoldre i notificar la concessió d’aquestes subvencions és de tres mesos a comptar des de la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Accés a les bases aquí

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/111/202011103662.pdf

Més informació: administracio@lacelleradeter.cat

Establiments comercials i empreses

 1. Ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als establiments comercials i empresarials de la Cellera de Ter afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID19

Atorgament d’ajuts extraordinaris als establiments comercials i empresarials ubicats al terme municipal de La Cellera de Ter que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de la crisi esmentada. 

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que siguin titulars d’una activitat comercial, industrial o de serveis que compleixi els requisits següents:

 • Que estigui ubicada al terme municipal de La Cellera de Ter.
 • Que es tracti d’establiments legalment constituïts i registrats en el registre corresponent.
 • Que l’activitat que es desenvolupi estigui emparada per una llicència o, si escau, comunicació, si són preceptives. En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d’activitats empresarials ubicades en més d’un establiment, podrà sol·licitar un ajut per a cadascun d’ells.

 Criteris de valoració:

Els ajuts s’atorgaran als sol·licitants en funció de la valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases. Aquesta puntuació s’obtindrà segons dos criteris:

 • % de decrement de la facturació: aquest decrement s’entén comparant els ingressos dels mesos de març, abril, i/o maig de 2020 amb els ingressos del mateix període de 2019.

En cas d’empreses de nova creació, amb menys d’un any de funcionament, el % es calcularà en relació a la mitjana des de l’inici de l’activitat. Aquest criteri s’ha de complir per poder sol·licitar l’ajut. La facturació de l’activitat ha d’haver davallat un mínim del 40% per a complir el requisit.

 1. Nombre de persones que treballen a l’empresa: ja sigui en modalitat d’autònom, de soci, de professional o de contractació al règim general o qualsevol altre previst segons l’activitat. Així el concepte nombre de treballadors és la suma de treballadors per compte pròpia autònoms i treballadors per compte d’altri. Aquest criteri és secundari i es té en compte a partir de que es compleixi el criteri a).

La puntuacions de cada criteri són les següents:

 1. a) % de decrement de la facturació:
 2. Decrement entre 81% i 100% de la facturació:20 punts
 3. Decrement entre 61% i 80% de la facturació: 15 punts
 4. Decrement entre un 40% i un 60% de la facturació: 5 punts
 1. b) Nombre de persones que treballa a l’empresa:
 2. Empreses de més de 5 treballadors: 15 punts
 3. Empreses de 2 a 5 treballadors: 10 punts
 4. Empreses d’1 treballador: 5 punts

Import dels ajuts:

L’import que es concedirà a cadascun dels establiments es determinarà en relació amb els punts assignats en la valoració obtinguda. La quantia de la subvenció serà una única quantitat segons la suma de la puntuació assolida en els dos criteris puntuables:

 • Si la puntuació és de 26 a 35 punts: 500 €
 • Si la puntuació és entre 16 a 25 punts: 300 €
 • Si la puntuació és entre 10 i 15 punts: 200 €

Aquests barems poden modificar-se a l’alça, mitjançant el prorrateig de l’import, si el número de sol·licituds ho permet.

Requisits:

Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

 1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276,de 18.11.2003).
 3. No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si ha estat

sancionat, haver aplicat les mesures correctores previstes i haver abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

 1. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 2. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
 3. En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries, han d’estar donats d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 5. Els sol·licitants s’obliguen a facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que n’han motivat l’atorgament.

Documentació a aportar:

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament, segons el model d’instància normalitzat que està a disposició de les persones interessades, al web de l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

Cal adjuntar-hi:

– En cas d’haver hagut de cessar l’activat en ser considerada no essencial:

Declaració jurada en què es manifesti:

 • Que no ha tingut activitat.
 • Que es compleixen el requisits generals del punt 4.
 • El nombre de treballadors de l’establiment.

– En cas d’haver pogut mantenir l’activitat però patint davallada d’ingressos:

Declaració jurada en què es manifesti:

 • El percentatge de decrement d’ingressos.
 • Que es compleixen el requisits generals del punt 4.
 • El nombre de treballadors de l’establiment. Es poden acompanyar les sol·licituds amb qualsevol altra documentació acreditativa.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, només en cas que es consideri necessari, es podrà requerir a les persones beneficiàries, que en el termini màxim de 10 dies hàbils, presentin altra documentació justificativa com:

 • Còpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment o activitat (NIF/NIE/CIF).
 • Còpia de la declaració d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques, o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
 • Estat de comptes del període de 2019 i del mateix de 2020 en què es pugui constatar el percentatge de decrement d’ingressos.
 • Certificat de vida laboral dels treballadors a càrrec, per tal d’acreditar que estaven contractats el 12 de març de 2020.

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins a [30/09/2020], i s’hauran de presentar telemàticament a través del portal de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament de la Cellera de Ter

Termini de resolució: 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades en el termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, de 30 dies a comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds.

Accés a les bases aquí

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/111/202011103671.pdf

Més informació: administracio@lacelleradeter.cat

Documents

Declaració jurada comerciants

Declaració Responsable Ertos

Enllaç Instància

Aquesta documentació s’ha d’adjuntar a la instància Genèrica. Podeu accedir a la instància fent clic en la següent imatge.