Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Anunci d'aprovació DUPROCIM
23 de Juliol de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Anunci d'aprovació DUPROCIM
23 Juliol 2020

Anunci

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de 16 de juliol de 2020, ha aprovat inicialment el Document Únic Protecció Civil municipal (DUPROCIM) de la Cellera de Ter.

D’acord amb el que disposa l’article 4 del DecRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta i sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP de Girona i al tauler d’anuncis. Per més informació podeu obrir el document adjunt.

Arxiu (Pdf)