En compliment del que determina l’article 44.2 i 44.3 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, RD 2568/1986, de 28 de novembre, es porta a terme la publicació pel general coneixement del Decret d’Alcaldia emès en data 27 de març de 2020

Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
ANUNCI d'avocació de competències a favor de l'alcaldia en matèria econòmica
30 de març de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
ANUNCI d'avocació de competències a favor de l'alcaldia en matèria econòmica
30 de març de 2020

ANUNCI d'avocació de competències a favor de l'alcaldia en matèria econòmica

En compliment del que determina l’article 44.2 i 44.3 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, RD 2568/1986, de 28 de novembre, es porta a terme la publicació pel general coneixement del Decret d’Alcaldia emès en data 27 de març de 2020

Document