Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Baixes d'ofici del Padró
9 de març de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Baixes d'ofici del Padró
09 de març de 2021

Per decret d’Ajuntament de data 28 de setembre de 2020 va incoar un expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a les persones que figuren empadronades en el padró d’habitants municipal sense tenir la residència efectiva al municipi (article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals
aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol). Aquest Ajuntament va intentar notificar, a cadascuna de les persones afectades, que a continuació se citen, les
corresponents propostes de baixa del padró d’habitants.

Intentada la notificació individual en domicili i no havent pogut practicar-se, es procedeix, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu comú de les administracions públiques, a efectuar-la mitjançant edicte, a través del qual se’ls comunica que disposen d’un termini de 15 dies per manifestar si estan o no d’acord amb aquesta baixa del padró d’habitants d’aquest municipi. al cas de no estar d’acord, poden presentar les al·legacions, documents i
justificacions que considerin oportunes per acreditar la residència en aquest municipi.

En cas que sigui procedent la baixa de la inscripció padronal assenyalada, hauran de sol·licitar l’alta en el padró d’habitants del municipi en què resideixin.