Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Anunci, Bases subvencions Casal, Llibres, Material, Extraescolars.
22 de Juliol de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Anunci, Bases subvencions Casal, Llibres, Material, Extraescolars.
22 de Juliol 2020

Anunci

Anunci d’aprovació inicial de les bases reguladores d’atorgament de subvencions per a participar en casals d’estiu, l’adquisició de llibres de text i material e colar i la realització d’activitats extraescolars a la Ccllera de Ter durant el curs. Ref. 2240-000020-2019 (X2019000542).

El Ple d’aquesta Corporació en Sessió Ordinària de data 16 de juliol de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores d’atorgament de subvencions per a participar en casals d’estiu, l’adquisició de llibres de text i material escolar i la realització d’activitats extraescolars a la Cellera de Ter durant el curs, el text de les quals es transcriu íntegrament en el present Annex que podreu trobar dins el document adjunt.

Arxiu (Pdf)