Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Aprovació inicial del projecte de construcció d'un cobert destinat a l'espai polivalent
06 de Maig de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Aprovació inicial del projecte de construcció d'un cobert destinat a l'espai polivalent
06 de Maig de 2020

Cobert destinat a l'Espai Polivalent (Zona 1 d'octubre)

Aprovació inicial del projecte de construcció d’un cobert destinat a l’espai polivalent al municipi de la Cellera de Ter

EI Ple, en sessió extraordinària de 29 d’abril de 2020, ha aprovat inicialment el projecte de  construcció d’un cobert destinat a l’espai polivalent al municipi de la Cellera de Ter d’import 174.780.83€ (+ïVA 36.703.97€).

Es sotmet a infomiació pública per un termini de 30 dies mitjançant la publicació d’aquest edicte, el podeu trobar en l’arxiu adjunt d’aquesta pàgina web,  en el BOP de Girona i al tauler d’anuncis municipal, de confomitat amb el que disposa  l’article 235. 2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que es pugui consultar i formular les al·legacions que es considerin oportunes.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, en horaris  d’oficina, i a la seu electrònica municipal.

Edicte

Projecte