Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Antic escorxador municipal
25 de Maig de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Antic escorxador municipal
25 de Maig de 2020

Aprovació de la memòria valorada d'obres i activitats d'ús provisional de l'antic escorxador municipal

La Junta de Govem Local, en sessió ordinària de 14 de maig de 2020, ha aprovat la memòria valorada d’obres i activitats d’ús provisional de l’antic escorxador municipal 
per un import que ascendeix a 26.953,39€ (+lVA 5.660,21 €).

D’acord amb e] que disposa l’art. 37.6 de] Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber
que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 14 de maig de 2020, ha aprovat la  memòria valorada d’obres i activitats d’ús provisional de l’antic escorxador municipal  per un import que ascendeix a 26.953,39€ (+ lVA 5.660,21€).

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, en horaris  d’oficina, i a la seu electrònica local. (En aquesta pàgina) podeu obrir els arxius adjunts.

Anunci

Projecte

Altres