Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ordenança relativa a la tinença d'animals
08 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ordenança relativa a la tinença d'animals
08 de juny 2020

Edicte d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança relativa a la tinença d'animals

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança relativa a la tinença d’animals del municipi de la Cellera de Ter, i de conformitat amb els articles 8.1, 52.2 d i 178. I del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat amb el que disposa l’ article 63 ss i cc del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que els terminis pertinents.

Durant aquest termini estarà a disposició de qualsevol interessat a la seu electrònica d’aquest i en aquesta mateixa web (més avall podeu clicar sobre l’arxiu PDF).

En el cas que no se’n presentin l’acord d’aprovació inicial serà elevat automàticament a definitiu no havent-se d’adoptar cap nou acord al respecte i es procedirà a la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Edicte (Pdf)

Acord Junta de Govern (Pdf)