Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Reurbanització carrer Mossèn Auseller
25 de Maig de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Reurbanització del carrer Mossèn Auseller
25 de Maig de 2020

Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Mossèn Auseller de la Cellera de Ter

Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Mossèn Auseller de la Cellera de Ter.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 14 de maig de 2020, ha aprovat inicialment el projecte de reurbanització del carrer Mossèn Auseller de la Cellera de Ter redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva amb un pressupost per contracte de 102.849,65€ (IVA inclòs).

Es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona i al tauler d’anuncis municipal, de conformitat amb el que disposa  l’article 235. 2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal de Règim local de Catalunya i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals per tal que es pugui consultar i formular les al·legacions que es considerin oportunes.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, en horaris  d’oficina, i a la seu electrònica local. (En aquesta pàgina) podeu obrir els arxius adjunts.

L’Alcalde
Francesc Boïgues i Codina

Anunci

Projecte

Altres