Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Projecte d'una instal·lació solar fotovoltaica
05 d'Octubre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Projecte d'una instal·lació solar fotovoltaica
05 d'Octubre de 2020

Aprovació inicial del projecte d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum compartit

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 10 de setembre de 2020, va aprovar inicialment el projecte d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum compartit que estarà connectada a la xarxa elèctrica de baixa tensió interior de l’equipament i els mòduls estaran ubicats a la coberta inclinada de l’edifici Nau de la Brigada Municipal. Projecte redactat per l’empresa Audit Energia, SL amb un pressupost per contracte de 43.153,89€ (35.664,37€ d’import principal i 7.489,52€ en concepte d’IVA).

Es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona i al tauler d’anuncis municipal. Podeu accedit també a l’Edicte i el projecte fent clic en els documents adjunts.

Edicte

Projecte

Edicte

Per més informació podeu visitar la pàgina informativa sobre la comunicat local d’energia. Clica en el botó