Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Reurbanització Travessera del Torrent
25 de Maig de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Reurbanització Travessera del Torrent
25 de Maig de 2020

Aprovació inicial del projecte de reurbanització de la Travessera del Torrent de la Cellera de Ter

La Junta dc Govern Local, en sessió ordinària de 14 de maig de 2020, ha aprovat inicialment el projecte de reurbanització de la Travessera del Torrent de la Cellera de Ter redactat pels serveis  tècnics del Consell Comarcal de la Selva amb un pressupost per contracte de 99.977,77€ (IVA inclòs).

Es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona i al tauler d’anuncis municipal, de conformitat amb el que disposa  l’article 235. 2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal de Règim local de Catalunya i l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals per tal que es pugui consultar i formular les al·legacions que es considerin oportunes.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, en horaris  d’oficina, i a la seu electrònica local. (En aquesta pàgina) podeu obrir els arxius adjunts.

L’Alcalde
Francesc Boïgucs i Codina

Anunci

Projecte

Altres