Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pressupost Ajuntament de la Cellera de Ter
22 de Gener de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pressupost de la Cellera de Ter
22 de Gener de 2021

Aprovat definitivament el pressupost per l'exercici 2021 de l'Ajuntament de la Cellera de Ter.

Edicte d’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2021

En sessió plenària del dia 3 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment el Pressupost General, bases d’execució del Pressupost i plantilla de personal de l’Ajuntament de la Cellera de Ter per l’exercici 2021.

En el termini de 15 dies hàbils es va exposar al públic, mitjançant edicte publicat en el BOP número 242 de data 17 de desembre de 2020 durant el qual no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació.

A continuació podeu accedir a l’Edicte en format PDF.