Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pressupost 2021
09 de desembre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pressupost 2021
09 de desembre de 2021

Acord aprovació Pressupost 2021. (pendent exposició pública)

En el darrer Ple Ordinari de l’any 2020 que es va celebrar el dijous dia 3 de desembre es va aprovar el pressupost de la Corporació per l’exercici 2021.

El pressupost queda exposat al públic per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació i es posarà a disposició del públic corresponent la documentació, per tal que els interessats puguin examinar el pressupost i presentar, si escau, reclamacions davant el Ple de la Corporació.

En el document adjunt podeu ampliar aquesta informació, la qual , entre altres compta amb dels següents capitols.

CAPÍTOL I.- NORMES GENERALS

 • Base PRIMERA.- Règim jurídic
 • Base SEGONA.- Àmbit temporal i vigència
 • Base TERCERA.- Definició d’aplicació pressupostària d’ingressos
 • Base QUARTA.- Vinculació jurídica
 • Base CINQUENA.- Definició d’aplicació pressupostària de despesa i dels responsables
 • Base SISENA.- Aplicació dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera
 • Base SETENA.- Informació sobre execució pressupostària

CAPÍTOL II.- EXECUCIÓ PRESSUPOST DESPESES

 • Base VUITENA.- Anualitat pressupostària
 • Base NOVENA.- Compromisos de despesa de caràcter plurianual
 • Base DESENA.- Fase de gestió del pressupost de despeses

CAPÍTOL III.- PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

 • Base ONZENA.- Registre de factures
 • Base DOTZENA.- Tràmit de conformitat o disconformitat de factures
 • Base TRETZENA.- Certificacions d’obra
 • Base CATORZENA.- Dotació pressupostària addicional per increment d’unitats executades
 • Base QUINZENA.- Tramitació anticipada d’expedient de despesa
 • Base SETZENA.- Despeses amb finançament afectat
 • Base DISSETENA.- Fons de contingència

CAPÍTOL IV.- DESPESES A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

 • Base DIVUITENA.- Pagaments a justificar
 • Base DINOVENA.- Bestretes de caixa fixa

CAPÍTOL V.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

 • Base VINTENA.- Modificacions pressupostàries
 • Base VINT-I-UNA. Tramitació de les modificacions de crèdit
 • Base VINT-I-DOS.- Òrgans competents per l’aprovació de les modificacions de crèdit
 • Base VINT-I-TRES.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
 • Base VINT-I-QUATRE.- Ampliacions de crèdits
 • Base VINT-I-CINC.-Transferències de crèdit
 • Base VINT-I-SIS.- Generacions de crèdits
 • Base VINT-I-SET.-Incorporació de romanents de crèdit
 • Base VINT-I-VUIT Baixes per anul·lació

CAPÍTOL VI.- DE LA COMPTABILITAT PÚBLICA

 • Base VINT-I-NOU .- Comptabilitat i control. Taules d’amortització
 • Base TRENTENA.- Liquidació
 • Base TRENTA-UNA .- Compte General

CAPÍTOL VII.- CONTROL INTERN

 • Base TRENTA-DOS.- Control intern

DISPOSICIONS FINALS

 • Base TRENTA-TRES.- Modificacions de les bases
 • Base TRENTA-QUATRE .- Instruccions i aclariments
 • Base TRENTA-CINC.- Modificació normativa

Arxiu (Pdf)