Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
BAN D'ALCALDIA
20 de juny de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
BAN D'ALCALDIA
20-06-2022

BAN D'ALCALDIA

Francesc Boïgues i Codina, Alcalde de l’Ajuntament de la Cellera de Ter,

En l’exercici de les atribucions que em confereix l’article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

FAIG SABER

MESURES DE PREVENCIÓ PER A LES REVETLLES

Només es permetrà l’ús de petards les nits de revetlla de Sant Joan (23 de juny) i de Sant Pere (28 de juny) entre les 21:00 h i la 1:00 de la matinada del dia següent.

Està totalment prohibit i són sancionables els fets següents:

 • L’ús de petards en dies previs i posteriors a les revetlles.
 • Tirar petards fora de la zona habilitada a la zona del Primer d’Octubre.
 • Tirar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals.
 • Tirar petards a edificis, mobiliari urbà, vehicles i qualsevol element que es pugui malmetre.
 • Tirar petards a les persones o als animals.
 • No es poden modificar elements explosius respecte de com han estat comercialitzats.
 • Encendre fogueres excepte aquelles que hagin estat prèviament autoritzades.

Manipulació de productes pirotècnics

 • La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats.
 • Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat.
 • Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals i materials.

Abans de manipular els petards

 • No us guardeu petards a les butxaques.
 • Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards

 • No subjecteu els petards amb les mans.
 • No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
 • Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
 • Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.
 • Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu -lo.