Edicte d’aprovació de bases i convocatòria de proves selectives que han de regir la provisió d’1 plaça de Tècnic/a auxiliar bibliotecari/a, a temps parcial i en règim de personal laboral temporal, Grup C1, nivell de destí 16, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, així com la creació d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Provisió d'1 plaça de Tècnic/a auxiliar bibliotecari/a,
11 de Febrer de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
provisió d'1 plaça de Tècnic/a auxiliar bibliotecari/a,
11 de Febrer de 2020

Provisió d'1 plaça de Tècnic/a auxiliar bibliotecari/a,

Edicte d’aprovació de bases i convocatòria de proves selectives que han de regir la provisió d’1 plaça de Tècnic/a auxiliar bibliotecari/a, a temps parcial i en règim de personal laboral temporal, Grup C1, nivell de destí 16, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, així com la creació d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

Bases

Documentació requerida

Presentació d'instàncies

Les instàncies s’han de presentar obligatòriament per seu electrònica. el termini de presentació  de les instàncies finalitza el dia 17/03/2020