Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Plaça Vigilant Municipal
25 de Novembrede 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Plaça vigilant Municipal
25 de Novembre de 2020

Edicte

Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria de les proves selectives que han de regir la selecció d’un vigilant municipal en règim de funcionari interí i creació d’una borsa de treball


Per Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2020 s’han aprovat les bases que han de regir el procés per la selecció d’una plaça de vigilant municipal mitjançant el procediment de concurs oposició lliure en règim de funcionari interí i la creació d’una borsa de treball.

Simultàniament, s’obre la convocatòria del procediment aprovada per Decret d’Alcaldia número 749 de data 17 de novembre de 2020, establint-se un termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds, a comptar de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al BOPG, al DOGC i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

Es publiquen les presents bases en compliment de l’establert a l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

La Cellera de Ter, 17 de novembre de 2020

Edicte amb la convocatòria i les bases

Formulari de sol·licitud d'admissió a la convocatòria