Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Bases reguladores per a la concessió d'ajuts a empreses afectades per la crisis sanitària.
08 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Bases reguladores per a la concessió d'ajuts a empreses afectades per la crisis sanitària.
08 de juny 2020

Anunci

Anunci d’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d‘ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als establiments comercials i empresarials de la Cellera de Ter afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària de data 28 de maig de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als establiments comercials i empresarials de la Cellera de Ter afectats per la crisi sanitària ocasionada per La COVID-19, el text de les quals es transcriu íntegrament en el present Annex.
De confomitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, les bases es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (E-tauler) de la corporació i, per retèrència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La data d’inici del còmput serà l’endemà de la última publicació en aplicació de l’article 30.3 de la Llei 39/2015 d’ l d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Arxiu (Pdf)