Pla de polítiques de dones de la Selva

El Pld de l’Ajuntament en sessió ordinària va aprovar Aprovar l’adhesió del municipi de la Cellera de Ter al Pla de Dones de la Selva pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023.

Subvencions casals, llibres, material escolar…

Per acord de Ple de data 16 de juliol de 2020 s’ha aprovat inicialment les bases d’atorgament ajudes per participar en casals d’estiu, l’adquisició de llibres de text

Votacions obertes – pressupostos participatius 2020

Totes les persones que viuen a la Cellera de Ter han tingut l’oportunitat de proposar les idees i projectes en matèria d’inversions que heu cregut més convenients per al municipi (el període per presentar propostes va començar el dia 22 de febrer i va finalitzar el dia 15 de març de 2020)….

Apravació del calendari de dies festius del 2021

Atès el que disposa l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut delsTreballadors, de les catorze festes laborals, dues seran locals, i