Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta: consum d'alcohol a la via pública
01 de març de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta: Consum d'alcohol a la via pública
01 de març de 2021

Atès que l’Ajuntament de la Cellera de Ter té interès en tramitar una ordenança municipal reguladora sobre el consum d’alcohol a la via pública tal i com s’exposa a l’informe de la tècnica de joventut  i a la memòria de la regidora de ciutadania, benestar social i igualtat, documents que podeu trobar en aquesta mateixa pàgina. De conformitat amb l’art. 133.1 de la Llei 39/22015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del citat projecte, es d’interès per aquest Ajuntament  l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci al Tauler Electrònic de la Corporació, mitjançant la seva presentació a través del formulari habilitat al respecte a la pàgina web de l’Ajuntament.

Decret

Memòria Regidoria

Memòria oficina tècnica