Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta pública
19 Agost 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta pública
19 Agost 2022

Consulta pública prèvia a la modificació de l'ordenança fiscal núm. 8. Reguladora de la taxa per a la tramitació d’autoritzacions, llicències i règims de comunicació prèvia de les activitats

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores)

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma

Mitjançant la revisió anual de la normativa per tal de corregir aspectes tècnics i econòmics, s’ha detectat que el contingut de l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per a la tramitació d’autoritzacions, llicències i règims de comunicació prèvia de les activitats no s’adapta al règim jurídic actual.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La necessitat ve donada per l’adequació al règim jurídic actual per tal que s’adapti a la legalitat

Els objectius de la norma

Regular la tramitació de les autoritzacions ambientals, llicències ambientals i comunicacions prèvies.

Possibles solucions alternatives

L’ordenança fiscal núm. 8. reguladora de la taxa per la tramitació d’autoritzacions, llicències i règims de comunicació prèvia de les activitats, és la norma que regula la tramitació de les autoritzacions ambientals, llicències ambientals i comunicacions prèvies i, per tant, la seva modificació és l’única solució regulatòria adient.