Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta pública
29 de Juny de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta pública
29 de juny 2029

Consulta pública prèvia al reglament del servei de taxi

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores)

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma

El Reglament estableix les normes que han de regir la prestació del servei TAXI, entre les persones usuàries, l’Ajuntament i el prestador del servei.  

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Cal tenir en compte les noves demandes socials, les condicions de la prestació dels serveis i, al mateix temps, oferir als professionals d’aquesta activitat un marc jurídic que els permeti la seva realització en condicions de modernitat i seguretat, reconeixent la contribució que presta a l’activitat productiva, turística, d’oci i esbarjo i el component públic que caracteritza les seves prestacions.

Els objectius de la norma

L’objectiu del Reglament és establir les normes que han de regir la prestació del servei, tant per part del titular, com de les persones usuàries com del prestador del servei.

Possibles solucions alternatives

Aprovació del text del Reglament municipal del servei de taxi