Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta pública
15-06-2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta pública
15-06-2022

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores)

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Antecedents.

L’Ajuntament de la Cellera de Ter disposa de vigilants que no disposen de cap norma interna de funcionament, organització i règim.

Problemes que es pretenen solucionar amb l’aprovació de la norma.

Establir la normativa sobre els aspectes referits a l’anterior apartat per tal de millorar el servei, tant respecte als ciutadans, com els òrgans municipals, com respecte als propis Vigilants municipals que disposaran d’un marc normatiu específic que els permetrà tenir una referència clara quant als drets, obligacions i forma de prestar el servei.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

És necessari aprovar el Reglament atès que els vigilants municipals no disposen d’una normativa que reguli el seu funcionament, organització i règim.

Els objectius de la norma.

Dotar al Servei de Vigilància municipal d’una eina que permeti homogeneïtzar i professionalitzar el funcionament d’aquest servei, tenint com a objectiu primordial assolir una qualitat de servei adequada a les exigències i problemàtiques socials.

Possibles solucions alternatives, reguladores o no reguladores.

No existeixen solucions alternatives a les possibilitats que ofereix l’aprovació d’un reglament quan a la regulació d’un servei municipals de les característiques del de Vigilants Municipals, més enllà de l’aplicació de la normativa general que s’ha aplicat fins ara.