Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta prèvia ordenança
31 de maig de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta prèvia ordenança
31 de maig de 2022

Consulta pública prèvia sobre l’aprovació d’una norma municipal

Consulta pública prèvia sobre l’aprovació d’una norma municipal

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores)

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Problemes que es pretenen solucionar amb l’aprovació de la norma.

El municipi és l’àmbit on amb més intensitat es dona la interrelació entre les diferents activitats i actituds de les persones. Aquesta confluència determina la necessitat que cada persona adeqüi el seu comportament, sobretot quan aquest té incidència en l’esfera personal d’altri, als principis de respecte a les persones, al medi i als béns de domini públic, de solidaritat, del menor impacte fora de l’esfera personal pròpia.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Durant els darrers anys s’han analitzat i recollit tipologies d’incidències i/o problemàtiques que amb el marc normatiu de la present ordenança, impedeixen no només fer-ne front, sinó també poder-ne dictar i establir les solucions i/o mesures correctores adequades per a la sana convivència al terme municipal de La Cellera de Ter. 

Els objectius de la norma.

  1. Actualitzar el marc normatiu per a la convivència ciutadana i el civisme al municipi de La Cellera de Ter, d’acord amb la realitat social del municipi.
  2. Facilitar i promoure mesures per evitar la pertorbació de la convivència pacífica.
  3. Facilitar i promoure mesures per a la protecció o preservació de l’espai públic.
  4. Identificar el conjunt de fets que poden ser un risc per a la convivència i establir mesures preventives i/o sancionadores, identificant en cada cas les sancions que correspon aplicar.

Possibles solucions alternatives

Els ciutadans i les ciutadanes, les organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes que els siguin d’interès en relació a l’Ordenança que ens ocupa.