Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Reglament participació ciutadana
19-10-2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Reglament participació ciutadana
19-10-2022

Consulta pública - Reglament de participació ciutadana

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores)

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma

Permetre la implicació i la participació ciutadana en els assumptes que generen interès i, sobretot, que esdevinguin actors actius a l’hora d’avaluar i compartir decisions sobre les polítiques públiques.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La necessitat de procedir a la redacció i aprovació del Reglament de Participació Ciutadana de La Cellera de Ter es correspon amb l’obligació municipal d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, de transparència, i de seguretat jurídica a l’hora d’exercir la potestat reglamentària. Alhora, hi ha la necessitat essencial d’aconseguir fer més accessible la participació dels ciutadans en la gestió municipal i els diferents aspectes de la vida municipal, en defensa dels seus drets.

Els objectius de la norma

Millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions establint mecanismes de participació que impliquin la ciutadania en la vida col·lectiva i en els assumptes públics i donar resposta als reptes que tenim al davant.

Possibles solucions alternatives

No es contemplen altres solucions alternatives, atès que resulta imprescindible aprovar aquest reglament.