Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Convocatòria encarregat/da brigada
17 Novembre 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Convocatòria encarregat/da brigada
17 Novembre 2020

Edicte

Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria de les proves selectives que han de regir la selecció d’un encarregat/da de la brigada municipal en règim de laboral temporal i creació d’una borsa de treball

Per Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2020 s’han aprovat les bases que han de regir el procés per la selecció d’un encarregat/da de la brigada municipal en règim de laboral temporal i creació d’una borsa de treball.

Simultàniament, s’obra la convocatòria del procediment aprovada per Decret d’Alcaldia número 739 de data 13 de novembre de 2020, establint-se un termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds, a comptar de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al BOPG, al DOGC i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

Bases reguladores del procés per a la selecció d’un encarregat/da de la brigada municipal

Formulari sol·licitud admissió a la convocatòria