Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Joves en pràctiques
10 de setembre de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Joves en pràctiques
10 Setembre 2021

Aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos pel procés de selecció d’un tècnic de gestió administrativa dins el programa Joves en Pràctiques, indicant a aquells que hagin resultat exclosos que disposen d’un termini de CINC dies hàbils per esmenar els defectes i presentar reclamacions, mitjançant escrit dirigit a aquesta Alcaldia, que podrà presentar-se en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.