Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Decret - Modificació del Calendari Fiscal 2020
08 d'Abril de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Decret - Modificació del Calendari Fiscal 2020
08 d'Abril de 2020

Decret - Modificació del Calendari Fiscal 2020

DECRET D’ALCALDIA
Ref. 1909-000001-2020 (X2020000290)

Atès que l’Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març, va elevar la situació d’emergència de salut pública ocasionada por el COVID-19 a pandèmia internacional.

Atès que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020) va declarar l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID- 19, pel període inicial compres entre el 14 i el 20 de març, si bé es preveu que serà necessària la seva prorroga atenent la realitat actual.

Vist que tant el Govern de l’Estat, com el de la Generalitat de Catalunya han dictat diverses normes i resolucions per tal de fer front a aquesta situació d’emergència.
Atès que l’article 33 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix la suspensió de determinats terminis en matèria tributària.

Vist que l’article 6 del Decret 463/2020, determina que cada administració conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per tal d’adoptar les mesures que estimi adients en el marc de les ordres dictades per l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma, sense perjudici de les competències que s’atorga a las autoritats delegades.

Vist l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de l’apartat 4 del citat precepte.

En virtut de les competències que em són conferides, RESOLC:… Pots obrir el document adjunt (Decret), per veure les mesures aprovades.

Document Adjunt