Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Descret Resolució Places Brigada Jove
22 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Descret Resolució Places Brigada Jove
22 de juny 2020

DECRET D'ALCALDIA Ref. 1458-000005-2020 (X2020000313)

En data 23 d’abril de 2020 es va aprovar, en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, les bases per la selecció de dos joves del municipi, un jove per a treballar com a ajudant de brigada municipal {de 18 a 20 anys) i un jove per treballar com a auxiliar d’oficines municipal (de 16 a 20 anys), la contractació s’inclou dins dels Projecte formatiu-laboral Brigada Jove.

Simultàniament, s’obra la convocatòria del procediment aprovada per Decret d’Alcaldia número 277 de data 25 d’abril de 2020, establint-se un termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds, a comptar des del dia de la publicació al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de la Cellera
de Ter, seu electrònica i pàgina web https://lacelleradeter.cat/.

Atès que per Decret d’Alcaldia número 388 de data 16 de juny de 2020 es va publicar el decret d’admesos i exclosos definitiu en què es resolien les esmenes d’alguns dels aspirants.

Atès que les proves selectives, mitjançant entrevista, s’han desenvolupat el divendres dia 19 de juny de 2020 del qual s’ha estès l’acta corresponent amb la proposta de resolució al respecte. Vist que aquesta Alcaldia subscriu el contingut de la proposta de resolució i d’acord amb les esmentades bases, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions conferides per la legislació vigent i, en particular, per l’article 21.1.g) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1.h) i i) del Text Refós de la Llei municipal i de règim loca l de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, RESOLC: Podeu obrir l’arxiu adjunt per veure la resolució final. 

Arxiu (Pdf)