Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Tramitació de contractes menors
23 de Novembre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
tramitació de contractes menors
23-11-2020

Edicte

Edicte d’aprovació de la instrucció sobre la tramitació de contractes menors de l’Ajuntament de la Cellera de Ter

En el document adjunt podeu trobar la informació relativa  a l’instrucció que té per objecte regular la tramitació administrativa dels contractes menors que promoguin l’Ajuntament de la Cellera de Ter i que aquesta tramitació s’ajusti als principis establerts a l’article 1 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en la mesura que li siguin aplicables.