Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Edicte d'aprovació del compte general exercici 2019
22 de Juliol de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Edicte d'aprovació del compte general exercici 2019
22 de Juliol de 2020

Edicte

Edicte d’aprovació del compte general exercici 2019

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en data 16 de juliol de 2020, ha acordat informar favorablement el Compte General de l’exercici 2019, integrat pel compte de la pròpia entitat.

En compliment del que preveu l’article 212.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic el compte general amb l’informe de la Comissió especial de comptes pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, dins els quals i vuit dies més, els  interessats podran presentar les reclamacions, reparaments o observacions que considerin adients.

Document Edicte (PDF)