Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Edicte d’aprovació d’una modificació de crèdit
05 d'octubre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Edicte d’aprovació d’una modificació de crèdit
05 d'Octubre de 2020

Edicte d’aprovació d’una modificació de crèdit en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari

El Ple, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2020, ha aprovat una modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria a càrrec de l’aplicació 87000 per un import total de 42.800,00€.

De conformitat amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP de Girona.

Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

Si transcorregut l’esmentat termini no s’haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament l’acord d’aprovació inicial.

La Cellera de Ter, 5 d’octubre de 2020

L’alcalde
Francesc Boïgues i Codina

Edicte