Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
modificació de crèdit extraordinari de mesures urgents
04 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Modificació de crèdit extraordinari de mesures urgents
04 de juny 2020

Edicte

Edicte de convalidació del decret d’alcaldia de 25 de maig pel que s’aprova la modificació de crèdit extraordinari de mesures urgents per l’impacte social i econòmic ocasionada pel Covid19.

El Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2020, va aprovar la convalidació del decret d’alcaldia número 333 de 25 de maig pel que s’aprova la modificació de crèdit extraordinari de mesures urgents per l’impacte social i econòmic ocasionada pel Covid19 finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb l’article 20 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en tràmit social i econòmic per fer front al COVID-19, d’acord amb el següent detall:

Arxiu (Pdf)