Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
La Nova Normalitat o Nova Realitat
19 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
La Nova Normalitat o Nova Realitat
19 de juny 2020

Informació referent a l'entrada de l'anomenda "Nova Normalitat" o "Nova Realitat"

En aquesta fase, està previst que s’acabin les restriccions socials i econòmiques, i que es mantingui la vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada del sistema sanitari i l’autoprotecció de la ciutadania.

Un cop finalitzat el procés de desconfinament progressiu, la represa de la normalitat obliga la ciutadania a adoptar mesures de prevenció per prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots, malgrat que la contenció de la pandèmia evolucioni favorablement. Aquestes mesures es basen en tres premisses bàsiques: el manteniment de la distància física interpersonal, el rentat freqüent de mans i l’ús de mascareta.

D’altra banda, la recuperació de la vida social i econòmica ha d’anar acompanyada de mesures adreçades a garantir la seguretat de les activitats, especialment les que es desenvolupen en espais tancats, no tenen una bona ventilació, i compten amb la participació d’una alta densitat de persones i una extensió llarga en el temps.

Per més informació sobre les mesures de protecció podeu clicar en els següents desplegables.

 • Cal mantenir la distància física personal de seguretat d’1,5 metres, tant en espais tancats com a l’aire lliure, especialment en l’àmbit laboral i entre persones que no mantenen un contacte proper de forma habitual.

Si aquesta distància no es pot mantenir, cal portar mascareta. Malgrat el seu ús, no es poden mantenir distàncies inferiors a 1 metre en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior.

 • L’ús de las mascareta és obligatori per a totes les persones de 6 anys en endavant, en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic, en cas que no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.

Queden exemptes d’aquesta obligació les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable el seu ús. 

 • El rentat freqüent de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, continua essent una mesura fonamental, així com la higiene dels símptomes respiratoris, que comporta evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls. 
 • Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l’aforament que s’estableixin, i sempre que es respectin les normes de protecció individual.

Cal mantenir els de grups de convivència habitual el més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió, i optar preferiblement pels espais a l’aire lliure a l’hora de fer les trobades. 

 • La detecció precoç i el seguiment dels casos positius i dels seus contactes és clau per mantenir el control de l’epidèmia. En aquest sentit, les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han de seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari. 

Com a norma general, el nombre màxim d’assistents o participants permesos ha de permetre garantir la distància física interpersonal de seguretat, equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

S’han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d’un sol ús.

Cal netejar i desinfectar (i també ventilar en el cas del espais tancats) els establiments i instal·lacions.

 

En espais tancats

S’han de d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, que han de ser d’un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat, poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
 • Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
 • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de major afluència.

 

En espais a l’aire lliure

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat, poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
 • Es porti un registre dels assistents o es faci una preassignació de localitats.
 • S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, que han de ser d’un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
 • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de major afluència.

En el cas dels espais de titularitat pública, inclosos els espais naturals, com ara platges i similars, les administracions públiques poden limitar-hi l’accés quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions. 

 

Congressos, fires i altres actes similars

Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic, promoguts per entitats publiques o privades, sempre que el nombre d’assistents o participants s’ajusti a l’aforament del lloc de celebració de l’esdeveniment calculat a partir d’una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat, poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
 • S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, que han de ser d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan se situïn en seients preassignats

 

Hostaleria i restauració

Addicionalment, en aquest tipus d’establiments cal fomentar la prereserva. 

Infografia