Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ingés Mínim Vital
11 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ingrés Mínim Vital
11 de juny 2020

Ingés Mínim Vital

Ajut per a garantir un ingrés mínim a les famílies vulnerables

 • És una prestació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es començarà a cobrar al juny i és compatible amb altres ajuts.
 • Es pot sol·licitar per una persona que visqui sola o pel membre d’una família. L’ajut no és per cada membre, sinó per al conjunt de la família.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones en situació de vulnerabilitat que visquin soles o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixin els següents requisits: 

 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l’any immediatament anterior.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant-ho amb el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.
 • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents  per a les que es pugui tenir dret. Queden exempts els salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajuts socials de les comunitats autònomes.
 • Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
 • Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el cas de persones majors d’edat o menors emancipats, que no estiguin treballant.
 • Altres requisits de circumstàncies personals i/o de la unitat de convivència. 

Si el sol·licitant és una persona que viu sola: 

 • Ha de tenir entre 23 i 65 anys. 
 • No ha d’estar casada ni en parella de fet (menys si s’està en tràmit de separació o divorci). 
 • Haver viscut de manera independent com a mínim durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud.

Ha de demostrar que és independent: haver estat donat d’alta a la Seguretat Social almenys 12 mesos en algun moment de la seva vida (no cal que sigui de forma continuada). 

Les persones víctimes de violència de gènere o de tracte de sers humans i explotació sexual no cal que compleixin aquests requisits. 

Si el sol·licitant forma part d’una unitat de convivència: 

La persona titular de la sol·licitud ha de tenir una edat mínima de 23 anys o ser major d’edat o menor emancipat en el cas de tenir fills o menors en règim de guarda. La unitat de convivència està formada per totes les persones que viuen al mateix domicili i es troben en una d’aquestes situacions: 

 • Matrimonis o parelles de fet i els seus familiars de fins al segon grau. 
 • Les persones víctimes de violència de gènere que hagin abandonat el seu domicili familiar acompanyades dels seus fills o menors en règim de guarda i els seus familiars de fins a segon grau. 
 • Les persones que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills o menors en règim de guarda, i els familiars de fins a segon grau.
 • Dues o més persones d’entre 23 i 65 anys que viuen al mateix domicili, sense estar en cap de les situacions anteriors, que han viscut de forma independent com a mínim durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud. I poden compartir el domicili amb una altra unitat de convivència. 

És imprescindible que tots els membres de la unitat de convivència tinguin residència legal i efectiva a Espanya de forma continuada al menys durant un any abans de la sol·licitud. 

 

Quin són els terminis? 

 • Es pot sol·licitar a partir del 15 de juny de 2020. 


Què cal fer? 

Aportar la següent documentació per acreditar: 

 • La identitat: DNI, passaport o llibre de família.
 • La residència a Espanya: autorització de residència o, en el cas de les persones europees, la inscripció al registre central d’estrangers de la Unió Europea o la targeta familiar de ciutadà de la Unió. 
 • El domicili: padró. 
 • La unitat de convivència: llibre de família, certificat del registre civil, etc. 
 • En el cas de víctimes de violència de gènere: certificat.
 • La situació d’atur: la demanda d’ocupació. 

 
Es recomana fer la sol·licitud telemàticament ja que les oficines d’atenció presencial de la Seguretat Social estan tancades. La sol·licitud per internet es pot fer amb o sense certificat digital o contrasenya cl@ve. 

En el cas de les unitats de convivència, la pot presentar qualsevol dels membres que reuneixi els requisits i ha d’estar signada per tots els seus integrants. 

Per acreditar la situació econòmica no cal presentar la documentació, s’haurà d’autoritzar a la Seguretat Social perquè pugui accedir a les dades. 

També es pot sol·licitar per correu postal. 


Més informació

El termini per resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació. Si es sol·licita abans del 15 de setembre, la prestació serà reconeguda amb efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, si en aquesta data es compleixen tots els requisits. 

El pagament es rebrà mensualment per transferència bancària. 

A qui se li concedeixi l’ajut, també estarà exempt del pagament de les matrícules universitàries per al curs 2020/2021 i els medicaments amb recepta que necessiti seran gratuits.

Es pot sol·licitar més informació al telèfon gratuït 900 20 22 22 de 9 a 14.30 hores.

 

És compatible amb la resta d’ajuts?

, en el cas que s’estiguin cobrant altres prestacions, l’ajut que es rebrà serà de la diferència entre el que cobren i el llindar mínim.