Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Procés selectiu (Escola Bressol)
17 de juny 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Procés selectiu (Escola Bressol9
17 de juny de 2021

1.- Per Decret d’alcaldia núm. 256 de 28 de maig de 2021 es va aprovar provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos per al procés selectiu de dues places d’educadors/es de l’escola bressol a jornada complerta i en regim de personallaboral fix.

2. Considerant que la base 4 de la present convocatòria estableix que les reclamacions presentades s’hauran de resoldre en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Les al·legacions s’entendran desestimades, un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat
resolució. Si s’accepta alguna al·legació, s’ha de procedir a notificar-ho a l’interessat en els termes que estableix la Llei 39/2015. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista de persones admeses i excloses i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Cellera de Ter i a la seu electrònica de l’Ajuntament. Les persones aspirants admeses seran convocades en crida única, i l’ordre d’actuació serà per ordre alfabètic, segons la lletra per la qual comenci el primer cognom.

3.- D’acord amb les esmentades bases, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions conferides per la legislació vigent i, en particular, per l’article 21.1.g) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1.h) i i) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, RESOLC

PRIMER.- Estimar l’al·legació amb registre d’entrada núm. E2021001292 presentada per l’aspirant (últimes tres xifres i lletra del DNI) 515B per aportar justificant de la
documentació requerida.

SEGON.- Estimar l’al·legació amb registre d’entrada núm. E2021001291 presentada per l’aspirant (últimes tres xifres i lletra del DNI) 291T per aportar justificant de la
documentació requerida.

TERCER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per al procés selectiu de dues places d’educadors/es de l’escola bressol a jornada complerta i en
regim de personal laboral fix.

Podeu trobar la llista d’aspirants admesos i exclosos i altra informació rellevant sobre la convocatòria en el decret adjunt.