Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Procés Selectiu
10 - 03 - 2023
LA CELLERA INFORMACIÓ
Procés Selectiu
10 - 03 - 2023

CREACIO BORSA DE TREBALL PERSONAL OFICINA ATENCIO CIUTADANA (OAC

S’aprova  la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació de la borsa de treball d’informador- tramitador en règim de funcionari/ària interí. Podeu ampliar la informació i consultar la llista definitiva obrint el fitxer adjunt (decret).

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

l’hora de realització de l’examen que es realitzarà el dijous 13 d’abril de 2023 a les 10:00 hores a l’Ajuntament de la Cellera de Ter (Avinguda Montserrat 20), per realitzar les proves previstes a la convocatòria.