Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pla parcial del subsector-1
Novembre 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pla parcial del subsector-1
Novembre 2021

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 23 de setembre de 2021 va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial del Subsector 1- Sector Industrial.

De conformitat amb l’establert a l’article 85, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, s’obre un període d’informació pública, pel termini d’un mes, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin convenients.

La documentació referida a aquests expedients podrà consultar-se en les dependències de la Secretaria d’aquest ajuntament, en hores d’oficina i en  aquest apartat del web municipal. La qual cosa es fa pública per al general coneixement i als efectes oportuns.

La conveniència de la present modificació es justifica en la necessitat de millorar l’articulat que regula l’ordenació detallada dels terrenys d’ús privat dins el Pla Parcial
del Subsector 1 de la Cellera de Ter.

La present modificació es formula amb l’objecte de recollir en un sol document les diferents normatives vigents que hi són d’aplicació i incorporar-hi els punts més
destacats de les normes complementàries aprovades per l’ajuntament per tal d’adequar la normativa a la realitat del sector industrial.