Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Normativa mostra artesana
01 de març 2023
LA CELLERA INFORMACIÓ
Normativa mostra artesana
01 de març 2023

Atès que és voluntat d’aquesta Corporació organitzar una mostra d’artesans el dia 12 de març de 2023 coincidint amb la Festa de la matança del porc organitzada pel
Centre Cultural i Parroquial.

Vist que des de la Corporació s’ha cregut necessari regular unes bases de participació en aquesta Fira per part dels participants.

Per tot l’anteriorment exposat:

PRIMER.– Aprovar la normativa general de Mostra d’Artesans de la Fira de la Matança del porc a la Cellera de Ter per l’any 2023 que s’adjunta en el present Annex.
SEGON.– Publicar les presents bases al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Cellera de Ter http://www.lacelleradeter.cat/.
TERCER.– Obrir la convocatòria pública per a participar a la mostra, la data límit d’inscripció serà el 8 de març de 2023.
QUART. – Donar-ne compte al Ple a la propera sessió que celebri.

Cliqueu en els arxius adjunts per més informació

 

 

NORMATIVA

MODEL DE SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ