Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta ciutadana
25 Gener 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Consulta ciutadana
25 de Gener de 2022

Ordenança de transparència i administració electrònica de l’Ajuntament de La Cellera de Ter

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  • Els objectius de la norma
  • Les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores)

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el qüestionari, enllaç que trobareu més avall i  durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal

Projecte ordenança

Informació de la Consulta

Decret