Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pla de Foment Territorial de Turisme
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pla de Foment Territorial de Turisme

L’Ajuntament de la Cellera de Ter obté 351.810,09€ per a l’execució d’un Pla de Foment Territorial del Turisme

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya va resoldre finançar el projecte anomenat “Posicionament de la Cellera de Ter com a destinació de turisme, natura, benestar i cicloturisme” que l’Ajuntament de la Cellera de Ter va presentar a la convocatòria de Plans de Foment Territorial de Turisme 2019 amb 351.810,09€.

L’objecte de la subvenció són projectes d’inversió destinats a millorar la qualitat de l’experiència turística en les destinacions locals.

Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, apostar per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania.

Les actuacions finançades són:

Actuació 1- Cobert de l’Espai 1r d’octubre
Actuació 2- Millora de l’accés a les ribes del Ter
Actuació 3- Punt informació turística i WC a l’Espai 1 d’octubre
Actuació 4- Zona de caiac
Actuació 5- Protecció del reg del carrer de les Brugueres
Actuació 6- Espai de descans i WC antiga estació del Pasteral
Actuació 7- Coves del Pasteral
Actuació 8- Ruta de natura i Espai 1er d’octubre
Actuació 9- Direccions tècniques

PLA DE FOMENT TERRITORIAL DE TURISME

No és estrany que un projecte com el Pla de Foment de Turisme, ambiciós (el pressupost era d’uns 703.000 euros, dels quals el 50% ens venien finançats) i amb un calendari d’execució tant llarg (4 anys), hagi experimentat, al llarg de la seva materialització, diversos canvis i modificacions per tal de fer-lo viable i adaptar-lo, de la millor manera possible, a les noves realitats i circumstàncies que s’anaven produint.

Com recordareu, la finalitat d’aquest projecte era doble: per una banda, aconseguir el finançament necessari per tal de dur a terme una sèrie d’obres que ajudessin a posicionar la Cellera de Ter com a destinació turística de natura i cicloturisme i així afavorir el teixit comercial i econòmic local; però també, i això era molt important, que les obres que es fessin repercutissin directament en benefici de tots els veïns i veïnes, millorant el seu dia a dia i els equipaments, serveis i patrimoni del municipi. 

A continuació us presentem un resum de cada una de les actuacions, amb la idea inicial de la que vam partir i amb el seu resultat final. Com veureu, a més del Pla Territorial de Foment de Turisme, aquestes actuacions s’han finançat en base a diferents subvencions que s’han anat complementant les unes amb les altres.  

Actuació 1- Cobert de l’Espai 1r d’octubre

Aquesta actuació partia de la voluntat de disposar d’un espai polivalent que permetés acollir, en cas de mal temps, les nombroses activitats festives i firals que s’organitzen cada any a la Cellera de Ter, així com el mercat setmanal. Aquest espai havia de complir, a més, les funcions de zona de descans i sopluig pels usuaris de la Via Verda Olot-Girona.

Les modificacions més importants que ha experimentat el projecte fan referència als reforços necessaris per a tancar el cobert puntualment amb lones, i a la instal·lació d’una subestructura per a la col·locació de plaques fotovoltaiques.

Recordem que les normes urbanístiques del sector no permeten que el cobert disposi de parets laterals permanents.

Cost previst inicialment: 234.139,42€
Cost final: 294.580,79€

Aquesta actuació també ha comptat amb el finançament del PUOSC (Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat).

Actuació 2- Millora de l’accés a les ribes del Ter

Si bé la idea original era la construcció d’una passera per a vianants i ciclistes que connectés l’Espai 1er d’octubre amb ribes del Ter passant pel damunt la variant de la carretera C-63 i l’antic canal de la Burés; finalment, els avantprojectes van mostrar dos grans problemes: un d’econòmic i un d’integració paisatgística.

Pel que fa al problema econòmic, l’increment de costos en comparació amb els primers informes que es van rebre, feia el projecte inviable. D’altra banda, la llargada de les rampes accessibles generaven un gran impacte visual que dificultava la seva integració amb l’entorn.

És per aquestes dues raons que es va modificar la idea original, canviant-la per una millora en la seguretat del pas de vianants de la rotonda d’entrada al poble des de la C-63.

Aquesta nova actuació va incloure la col·locació de semàfors amb polsador, la millora de la il·luminació de la zona i l’adequació d’un camí segur que recuperés l’antic pont sobre el canal. Igualment, es va adequar i senyalitzar el camí de la Barca, oferint així un accés alternatiu a les ribes del Ter des del nucli urbà.

Cost previst inicialment: 156.394,82€

Cost final: 103.402,73€

Actuació 3- Punt informació turística i WC a l’Espai 1 d’octubre:

L’objectiu d’aquesta actuació era dotar la zona de l’Espai 1er d’octubre d’uns lavabos públics adaptats i d’un punt d’informació turística i comercial, per tal de millorar els servei a disposició dels usuaris i per a afavorir que la Cellera de Ter es convertís en punt d’aturada i descans habitual dels nombrosos ciclistes de la Via Verda Olot-Girona. 

Tot i que, durant un temps, es va treballar en la idea de construir un petit edifici que recuperés l’estètica de les antigues estacions del tren Olot-Girona i que recordés així l’antiga estació de la Cellera de Ter, avui desapareguda; finalment el cost d’aquesta actuació va resultar ser massa elevat, pel que es va optar per tornar al projecte inicial d’un equipament més neutre i funcional. 

Cost previst inicialment: 23.164,25€

Cost final: 54.064,48€

Aquesta actuació també han comptat amb el finançament del PUOSC i el projecte Vincula Territori del MICOTUR (Fons Next Generation).

Actuació 4- Zona de caiac:

Actuacions:

 • L’objectiu d’aquesta actuació era aprofitar la làmina d’aigua de l’embassament Pasteral 2 per a la pràctica del caiac d’aigües tranquil·les. L’obra consistia en l’adequació d’un accés des de les escoles velles del Pasteral i en la instal·lació dels elements de seguretat i d’emmagatzematge de caiacs necessaris.

  Si bé la idea inicial era que aquest accés es realitzés a través d’un sistema de rampes i escales, l’increment dels costos dels materials i la complicada orografia del terreny feien difícil la seva realització.

  És per això que, finalment i gràcies a la bona predisposició de la propietat, es va optar per realitzar l’accés a l’aigua a través de la finca de can Carreres, aprofitant un camí ja existent i la gran zona planera antigament coneguda com el “sorret de can Carreres”.

  El canvi de lloc, doncs, no tan sols suposarà un estalvi econòmic important en el projecte, sinó que el farà més atractiu i permetrà la recuperació d’un indret perdut durant molts anys. El paper de centre logístic que representava l’edifici de les escoles Mestre Cicres, passarà ara a jugar-lo l’antiga estació.

  Cost previst inicialment: 50.851,59€

  Cost final: 26.209,53€

Actuació 5- Protecció del rec del carrer de les Brugueres

Aquesta actuació tenia dues finalitats: per una banda havia de servir per a millorar la seguretat i visibilitat per als ciclistes i vehicles que circulen pel carrer i la ruta de Natura i Patrimoni, i per una altra, evitar la caiguda de fulles que obstruïssin els tubs del rec.

L’obra es va realitzar tal i com estava prevista.

Cost previst inicialment: 16.813,14€

Cost final: 16.338,63€

Actuació 6- Espai de descans i WC antiga estació del Pasteral

Aquesta obra consistia en l’adequació de la planta baixa i els lavabos de l’antiga estació del Pasteral, la seva reconversió en una zona de descans per als usuaris de la Via Verda Olot-Girona i la creació del Centre de divulgació dels valors naturals i arqueològics de la muntanya de Canet i les coves del Pasteral.

Després de l’actuació, aquest equipament disposa d’uns serveis accessibles, d’un espai expositiu, de descans i de rebuda dels visitants i d’un magatzem de caiacs i bicicletes. Al mateix temps, s’han instal·lat diversos carregadors de bicicletes elèctriques i plaques solars.

Cost previst inicialment: 16.387,62€

Cost final: 16.870,46€ 

Aquesta actuació també ha comptat amb el finançament del PUOSC de la Generalitat

Actuació 7- Coves del Pasteral

Amb aquesta actuació es preveia recuperar i promoure els valors naturals i arqueològics de les coves del Pasteral i permetre la seva obertura al públic.

Les obres consistien en una adequació de l’entorn, el sanejat de roques i volums inestables, la millora de la seguretat dels accessos, la instal·lació d’un sistema d’il·luminació i la protecció de la colònia de ratpenats.  

Pel que fa a l’enllumenat, finalment es va optar per substituir els llums previstos inicialment per uns de menys agressius per a la població de ratpenats. En aquest mateix sentit, i per tal d’evitar robatoris i la necessitat de perforar la roca i obrir rases, es va optar per un sistema d’il·luminació portàtil, que permetés la instal·lació i recollida dels focus abans i després de cada visita.

Pel que fa als tancaments, es va optar per la restauració i retirada de les portes existents cap a l’interior de la cavitat, per tal de fer-les desaparèixer, dins d’allò possible, de les visuals de la cova.

Pel que fa al tractament de la gran plaça frontal, inicialment previst amb formigó polit, es va optar per una opció més integrada i coherent amb l’entorn, realitzada amb roca extreta dels treballs de sanejat i les excavacions. 

Pel que fa a les actuacions d’estabilització dels volums inestables, es van dur a terme tal i com estaven previstos.

Cost previst inicialment: 120.311,97€

Cost final: 94.969,71€

Aquesta actuació també ha comptat amb el finançament del programa d’Habitats i espècies de la Generalitat.

Actuació 8- Ruta de natura i Espai 1er d’octubre

L’actuació consistia inicialment en l’adequació de l’entorn de l’Espai 1er d’octubre, la instal·lació de punts de recàrrega de bicicletes elèctriques i la creació d’una ruta circular de Patrimoni i Natura que passés per alguns dels indrets més atractius de la plana del municipi: les ribes del Ter, l’ermita dels sants Just i Pastor, el bosc de can Lloret, l’antiga estació del Pasteral, les coves, el camí Ral, el parc de la Ruira, el pont del Ribot, la font de can Pla, el molí de la Pardina i l’Espai 1 d’Octubre.

Si bé la ruta s’ha realitzat tal i com estava previst, s’ha incrementat la partida referent a l’enjardinament de la zona de l’Espai 1er d’octubre, s’han plantat diversos arbres propis del bosc de ribera per a ocultar les visuals de les naus industrials des de la zona de les ribes del Ter i s’ha instal·lat un carregador semi ràpid de vehicles elèctrics al passeig de l’Estació, just davant el cobert.

Cost previst inicialment: 26.851,83€

Cost final: 68.756,70€

Aquesta actuació també ha comptat amb el finançament del PUOSC de la Generalitat (20.000€) i el Pla MOVES.

Actuació 9- Direccions tècniques

La modificació d’alguna de les actuacions ha permès prescindir de les direccions tècniques que l’acompanyaven inicialment, pel que aquesta partida s’ha vist reduïda.

Cost previst inicialment: 58.705,54€

Cost final: 37.123,60€