Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Adhesió al Pla de Dones de la Selva 2020-2023.
26 d'Octubre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Adhesió al Pla de Dones de la Selva 2020-2023.
26 d'Octubre de 2020

El Ple de l’Ajuntament del dia 1 d’octubre de 2020 va aprovar per unanimitat l’adhesió del municipi de la Cellera de Ter al Pla de Dones de la Selva pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023.

Aquest pla va ser elaborat pel personal tècnic del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i es basa en la diagnosi prèvia i l’anàlisi de les dades de la situació de les dones que viuen als 26 municipis de la comarca de la Selva i que formen part de l’àmbit d’actuació d’aquest Pla.

El Pla de polítiques de dones de la Selva s’emmarca en el desplegament de les següents normatives:

  • Pacte europeu per la igualtat de gènere (2011-2020) del Consell de la Unió Europea.
  • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH) de nivell estatal.
  • Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
  • Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, del Parlament de Catalunya.
  • Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015.

És en aquest sentit que les línies d’accions del Pla de dones es defineixen dues línies de treball:

  • Incorporar la transversalitat de gènere en tots els estadis de les polítiques públiques per desenvolupar noves formes de gestió pública que incorporin les habilitats i les competències s’ambdós sexes, i construir espais de cooperació i de relació que potenciïn les capacitats i interessos de dones i homes.
  • Dinamitzar els recursos existents i crear nous actius per donar resposta a les necessitats i interessos de les dones de la comarca. Mitjançant l’adhesió al Pla de Dones de la Selva, es col·laborarà en el desenvolupament d’accions d’igualtat de la diversitat afectiu-sexual i de gènere. 

Arxius Adjunts

Pla de Dones de la Selva pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023.

Acta d’acord del Ple municipal, de la proposta d’adhesió al “Pla de polítiques de dones de la Selva”