Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Pla Local de Joventut 2020-2023
08 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Pla Local de Joventut 2020-2024
08 de juny 2023

Pla Local de Joventut 2020-2023

En en Ple, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 28 de maig de 2020 es va adoptar l’acord següent, que transcrit literalment diu:

Proposta d’acord per aprovar el Pla Local de Joventut 2020 – 2023

El Pla Local de Joventut és una eina que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i dirigir les polítiques locals en matèria de joventut. La finalitat del Pla Local de Joventut és impulsar les polítiques integrals de joventut per assolir els objectius generals del Pla Nacional de Joventut, que estableix les grans línies estratègiques a desenvolupar per part dels organismes competents en polítiques de joventut.

A la memòria de la regidora de Joventut, de 18 de maig de 2020, s’exposa que el Pla Local de Joventut 2020-23,és l’aposta municipal per aquests propers 4 anys per desenvolupar unes polítiques de joventut integrals i de qualitat a la Cellera de Ter. El PLJ 2020-2023 pretén ser fa continuació del PLJ 2016-2019, és a dir, continuar assentant les bases per desenvolupar fes principals fites en matèria de joventut, que marca el Pla Nacional de Joventut 2010-2020 (ja que a dia d’avui encara és e/ document marc de referència a pesar de la seva caducitat), centrant-se sobretot, en les necessitats i oportunitats del context local.

Per tal de garantir unes polítiques de joventut amb èxit i que suposin una transformació efectiva de les oportunitats de tots els i les joves, és important, per una banda, Ja integralitat d’aquestes, amb el treball en xarxa que impliqui diversos agents socials a nivell local, i quan es requereixi a nivell comarcal i nacional. l per altra banda, no hem perdre de vista, la centralitat de les persones joves, apoderant-les i fent-les responsables de la seva trajectòria vital. Així doncs, les polítiques de joventut resultants d’aquest PU estaran enfocades fonamentalment cap a la participació i dinamització juvenil.”

La tècnica de joventut també ha emès el se informe de data 18 de maig de 2020, que consta a l’expedient, i en el que es conclou, literalment, el següent: “En conclusió, el present Pla Local de Joventut aposta per centrar-se en reforçar el vincle amb les persones joves, tot fent èmfasi en diversificar el perfil d’aquestes í en disposar d’un espai exclusiu i de referència de la joventut, ja que es creu que l’apropiació i el sentiment de pertinença a un lloc concret permetrà augmentar aquest vincle del que es
parla, alhora que iniciar processos d’aprenentatge de participació en sentit fort i de treball per la igualtat d’oportunitats. “

D’acord amb l’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es publica el Pla Local de Joventut 2020-2023 al Portal de Transparència. Alhora també el podeu trobar en aquest mateix espai web clicant en l’arxiu adjunt.

Arxiu (Pdf)