Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 23 de Setembre de 2021
28 de Setembre de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 23 de Setembre de 2021
28 de etembre de 2021

Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 23 de setembre de 2021 a les 18:00 hores a la Sala de Plens en el qual es varen tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de maig, la sessió extraordinària del 15 de juliol i la sessió ordinària del 22 de juliol
2.- Donar compte dels decrets (núm. 364 al núm. 481)
3.- Donar compte de la tramesa del MINHAP corresponent al segon trimestre
4.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2020 (X2021000443)
5.- Proposta d’acord d’aprovació de l’ordenança municipal de recollida de residus (X2021000544)
6.- Proposta de modificació de l’article 11 de l’ordenança reguladora del consum d’alcohol a la via pública (X2021000769)
7.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial del Subsector 1- Sector Industrial (X2021000753)
8.- Proposta d’acord d’aprovació de l’auditoria energètica de l’enllumenat públic de la Cellera de Ter (X2021000773)
9.- Assumptes urgents
10.- Informacions d’alcaldia
11.- Precs i preguntes