Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 28 de gener
26 de Gener de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 28 de gener
26 de Gener de 2021

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 28 de gener de 2021 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació. Aquest Ple es farà novament de forma telemàtica degut a les restriccions actuals per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 3 de desembre de 2020, la sessió extraordinària urgent del 22 de desembre de 2020 i la sessió extraordinària urgent del 20 de gener de 2021
  2. Donar compte de decrets núm. 779-822 del 2020 i núm. 1-36 del 2021
  3. Proposta per aprovar l’increment del 0,9 per cent de les retribucions del personal funcionari i laboral (X2021000064)
  4. Proposta d’aprovació inicial de la imposició de la taxa i aprovació de l’ordenança fiscal reguladora núm. 35 de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals (X2020000996)
  5. Assumptes urgents
  6. Informacions d’alcaldia
  7. Precs i preguntes