Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 31 de març 2022
29 de març de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 31 de març
29 de març de 2022

Es convoca en  Sessió Ordinària el Ple de l’Ajuntament, el 31 de març de 2022 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a
continuació

 1. Aprovació de l’acta anterior de la sessió ordinària del 27 de gener de 2022.
 2. Donar compte de decrets (del núm. 42 al núm. 233).
 3. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 3/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari (X2022000233)
 4. Dació de compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Cellera de Ter de l’exercici 2021 (X2022000100).
 5. Donar compte del Pla Pressupostari a mig termini (2023-2025)
 6. Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, relatiu a les resolucions adoptades per l’alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2021 (X2022000146)
 7. Proposta d’acord d’aprovació de l’ordenança de transparència i administració electrònica (X2021000430).
 8. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (X2022000139).
 9. Proposta de modificació del text regulador del preu públic per la venda de llibres per aquest Ajuntament i altres publicacions de caràcter anàlogues (X2022000329).
 10. Proposta d’addenda al conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de la Cellera de Ter i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals d’acord amb la Llei 5/2003 (X2022000167)
 11. Proposta de ratificació de la concessió de la Fulla de Castanyer al Sr. Joan Novich Palahí (X2022000327).
 12. Proposta de concessió de la Fulla de Castanyer al Sr. Lluís Llagostera Falsetas (X2022000331).
 13. Moció per a donar suport a les mesures contra l’exclusió financera (X2022000252)
 14. Moció en suport als guàrdies municipals i per a la seguretat als nostres municipis (X2022000306)
 15. Assumptes urgents.
 16. Informacions d’alcaldia.
 17. Precs i preguntes.