Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 02 de desembre
30 Novembre 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 2 desembre
30 Novembre 2021

Es convoca en  Sessió Ordinària el Ple de l’Ajuntament, el 2 de desembre de 2021 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a
continuació

 1. ORDRE DEL DIA:

  1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 23 de setembre i la sessió extraordinària del 9 de novembre.
  2.- Donar compte de decrets del núm. 482 al 650.
  3.- Donar compte de la tramesa al Minhap corresponent al tercer trimestre de 2021
  4.- Dació de compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2022 elaborat per la Intervenció general de l’Ajuntament de la Cellera de Ter (X2021000899)
  5.- Proposta d’acord d’aprovació del Pressupost General per a l’exercici 2022
  6.- Proposta d’acord de modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de la Cellera de Ter per als exercicis 2020-2023 (X2021001005)
  7.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració de l’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per a l’execució del servei de suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, en l’administració electrònica i preservació digital i en la transparència i accés a la informació als municipis de menys de 10.000 habitants – Servei PREST (X2021000941)
  8.- Proposta d’acord d’adjudicació del contracte de serveis de recollida, transport de residus sòlids urbans municipals en la modalitat de porta a porta a la Cellera de Ter, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada (X2021000456)
  9.- Proposta d’acord d’adhesió al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) (X2021000986)
  10.- Proposta d’acord de modificació dels estatuts del Consorci del Ter (X2021000811)
  11.- Assumptes urgents
  12.- Informacions d’alcaldia
  13.- Precs i preguntes